نحوه ارسال

سفارش هایی که تا قبل از ساعت ۱۴ثبت شوند همان روز با هماهنگی قبلی ارسال می شوند.و سفارش هایی که بعد از ۱۴ثبت شوند یا همان روز و یا روز بعد ارسال می شوند.

سفارش های که در پنج شنبه یا جمعه ثبت شوند ، با هماهنگی قبلی در روز شنبه ارسال می شود.

سفارش هایی که در ایام تعطیل ثبت شوند ،اولین روز بعد از تعطیلی با هماهنگی قبلی ارسال می شود.
هزینه ارسال در شهر تهران ۱۵۰٫۰۰۰ریال از طریق پیک که در صورت پرداخت وجه قبل از ارسال هزینه ارسال رایگان می شود ،و شهرستان ها ۱۵۰٫۰۰۰ریال از طریق پست می باشد.